Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στον πυρήνα της εταιρικής μας πολιτικής, βρίσκεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία αποτελεί προτεραιότητα, καθιστώντας τη χρήση της ιστοσελίδας μας, υπεύθυνη και ασφαλή. Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ΖΥΓΟΣ TRAVEL (εφεξής η «εταιρεία»), δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η ηλεκτρονική της δήλωση προστασίας απορρήτου, ισχύει για τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από την «εταιρεία», μέσω της τοποθεσίας seatickets.gr, καθώς και στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει εκτός σύνδεσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η «εταιρεία», όπου απαιτείται και σε περιορισμένη έκταση, προβαίνει στην τεχνικής φύσεως συλλογή ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των κρατήσεων που πραγματοποιείτε, καθώς και για την τυχόν αναγκαία επικοινωνία μαζί σας και την αποστολή σε εσάς, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που παραγγέλνετε. Η «εταιρεία», αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ζητήματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, όλες οι πληροφορίες, των οποίων ενδεχομένως λαμβάνει γνώση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τους πελάτες της και οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η «εταιρεία», δεν συλλέγει σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε, ούτε στοιχεία από τις κάρτες πληρωμών που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, η «εταιρεία», δε λαμβάνει γνώση των στοιχείων των προσωπικών σας καρτών, καθόσον η ηλεκτρονική πληρωμή των εισιτηρίων που δίδετε εντολή να κρατηθούν ή να εκδοθούν, διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.forth-crs.gr/seatickets, στην οποία παραπέμπει η ιστοσελίδα seatickets.gr.

Στην παραπάνω διαδικτυακή τοποθεσία, καταχωρείτε τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών, η χρέωση των οποίων, πραγματοποιείται στην ίδια διαδικτυακή τοποθεσία, από την τράπεζα Eurobank. Επομένως, η «εταιρεία», ουδεμία ευθύνη φέρει για την επεξεργασία και την καταχώριση των στοιχείων των προσωπικών σας καρτών, καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των κρατήσεων και την έκδοση των εισιτηρίων. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες, διεξάγονται αφενός από την εταιρεία Forthcrs, όσον αφορά στην καταχώρηση των απαιτούμενων προσωπικών σας δεδομένων, για την έκδοση εισιτηρίων και την πραγματοποίηση κρατήσεων και αφετέρου από την τράπεζα Eurobank, όσον αφορά στη χρέωση των πιστωτικών σας καρτών. Περαιτέρω, η τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας, σε καμία περίπτωση δεν μας κοινοποιεί δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στις κάρτες σας ή δεδομένα που άπτονται των συναλλαγών στις οποίες προβαίνετε.

Τυχόν αναγκαία επικοινωνία μαζί σας, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας, e-mail ή φαξ, αποκλειστικά για το σκοπό της εξυπηρέτησης της κράτησής σας και της αποστολής σε εσάς των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που παραγγέλνετε. Τα στοιχεία σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την «εταιρεία» για τους ακόλουθους σκοπούς: λογιστικές πράξεις και έλεγχο λογαριασμών, ασφάλεια και υγεία, πάντοτε στα πλαίσια της διευκόλυνσης των κρατήσεων που πραγματοποιείτε.

Υπό ορισμένες περιστάσεις, η επικοινωνία μαζί σας, καθίσταται επιβεβλημένη, για διοικητικούς ή λειτουργικούς λόγους που σχετίζονται με αλλαγές στις κρατήσεις σας. Oι ανωτέρω πληροφορίες που σας αφορούν, τηρούνται από την «εταιρεία», αποκλειστικά και μόνο για το περιορισμένο εκείνο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της κράτησής σας. Επιπρόσθετα, η «εταιρεία», συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο ασφάλειας, σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων, πάντοτε στα πλαίσια των ελάχιστων εκείνων στοιχείων που φέρονται εις γνώσιν της, κατά την εξυπηρέτηση μιας κράτησης.

Ειδικότερα, η «εταιρεία», δε λαμβάνει γνώση, των στοιχείων των προσωπικών σας καρτών, ενώ όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία καταχωρείτε στη μηχανή αναζήτησης, κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης, αυτά φέρονται εις γνώσιν της «εταιρείας», μόνο σε περιπτώσεις όπου καθίσταται απαραίτητη η περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας, για την εξυπηρέτηση των κρατήσεών σας. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά για την πραγματοποίηση μιας κράτησης, σε κανένα από τα στάδια της κράτησης δεν γνωστοποιούνται στην «εταιρεία».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε καμία περίπτωση, δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός της «εταιρείας». Συν τοις άλλοις, η «εταιρεία» δεν λαμβάνει επ’ ουδενί και ουδέποτε γνώση των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής και την κράτηση των εισιτηρίων, από την τράπεζα έκδοσης ή την τράπεζα χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας και ειδικότερα στις παρακάτω εξαιρετικές περιστάσεις: (α) προκειμένου να τηρήσουμε το νόμο, μεταβιβάζοντάς τες σε κυβερνητικές ή ελεγκτικές αρχές, (β) προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της «εταιρείας» ή των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμβάσεών της ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών της.

Για τη διευκόλυνσή σας, ο δικτυακός τόπος seatickets.gr παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η «εταιρεία», σας επισημαίνει ότι αυτοί οι δικτυακοί τόποι μπορεί να έχουν διαφορετικές πολιτικές ασφαλείας και απορρήτου και ότι η ίδια δεν τις ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενό τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η «εταιρεία» δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας, όσον αφορά στις περιορισμένες εκείνες πληροφορίες και τα στοιχεία που ενδέχεται να τις γνωστοποιηθούν από την εταιρεία που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις κρατήσεις σας. Συν τοις άλλοις, η «εταιρεία» ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες και προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ ούτε αποθηκεύει, ούτε αποκαλύπτει σε τρίτους, τις περιορισμένες πληροφορίες που τυχόν τις παρέχονται για λόγους τεχνικής φύσεως, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας. Η «εταιρεία», δεν εκτελεί επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον τα τηρεί στα αρχεία της, για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί ευχερής η εξυπηρέτησή σας.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Εάν χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο seatickets.gr, παρέχετε τη συναίνεσή σας, για την περιορισμένη, ελάχιστη χρήση των προηγουμένως αναλυτικώς αναφερομένων πληροφοριών από την «εταιρεία». Σε περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή απορίες, σχετικά με την πολιτική μας για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της «εταιρείας», στο τηλ. 210-9016940. Εάν και όποτε αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε ή να καταργήσουμε την πολιτική μας σχετικά με τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, ώστε να έχετε πάντοτε γνώση των πληροφοριών που ενδεχομένως φέρονται εις γνώσιν μας και του τρόπου με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε.

Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην παρούσα, θα τροποποιείται η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα αυτήν τη δήλωση, ούτως ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο η «εταιρεία» προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Επιλέξτε γλώσσα:

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9016940 ή μέσω email στο info@seatickets.gr ή επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση Γκλύστη 10, 11744, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εισιτήρια Πλοίων σε 5 βήματα

Βήμα 1: Επιλογή Δρομολογίου
Θα επιλέξετε την ημερομηνία αναχώρισης, όπως και τον αριθμό των επιβατών και οχημάτων που θα ταξιδεύσουν.

Βήμα 2: Επιλογή Θέσεων
Θα εισάγετε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις θέσεις που επιθυμείτε, όπως και τυχόν οχήματα.

Βήμα 3: Κόστος Κράτησης
Θα δείτε το κόστος της κράτησής σας με λεπτομέρειες.

Βήμα 4: Επιβάτες
Θα εισάγετε τα ονόματα των επιβατών της κράτησής σας.

Βήμα 5: Στοιχεία Επικοινωνίας
θα εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας για να σιγουρεύσετε την κράτησή σας και θα ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Έτοιμα! Τα εισητήρια σας έχουν κλειστεί!

Τρόποι Πληρωμής

Δεχόμαστε πληρωμές με Visa, Mastercard και Diners όλων των τραπεζών. Αναλυτικά:

Γιατί SeaTickets.gr

Καλύτερη Τιμή
Δεν θα βρείτε καλύτερες τιμές πουθενά.

Χαμηλή Προμήθεια
Χρεώνουμε τη χαμηλότερη δυνατή προμύθεια... τίποτα περισσότερο! Δεν χρεώνουμε επιπλέον προμήθειες υπηρεσιών και παρέχουμε δωρεάν παράδοση με ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ή κλασικό εκτυπωμένο παραδοτέο στην πόρτα σας
Θα λάβετε το εισιτήριο σας δωρεάν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης ή μέσω courier με μικρή χρέωση σε 48 ώρες όπου και αν βρίσκεστε σε ολόκληρο τον κόσμο.

5 μόνο βήματα
Τόσο εύκολα! Καμία αναμονή, καθόλου άχρηστες πληροφορίες απλά 5 εύκολα βήματα.

Ηλεκτρονικό Εισητήριο την ίδια μέρα
Άλλες εταιρείες χρειάζονται 3-4 ημέρες, εμείς σας το προσφέρουμε την στιγμή της παραγγελίας σας! Πολλές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες υποστηρίζουν παράδοση στο λιμάνι ακόμα και την ίδια ημέρα.

Πλήρη Κάλυψη
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με το SeaTickets καλύπτουν όλους τους Ελληνικούς προορισμούς

24ωρη εξυπηρέτηση
Μπορείτε να μας καλέσετε για βοήθεια 24/7 μέσω τηλεφώνου ή email.

Ακτοπλοϊκές Εταιρείες

Σήμερα συνεργάζονται με την SeaTickets οι παρακάτω ακτοπλοϊκές εταιρείες καλύπτοντας όλους τους Ελληνικούς λιμενικούς προορισμούς καθώς και προορισμούς εκτός Ελλάδας:

 • ΑΝΕΚ Lines
 • Aegean Speed Lines
 • Agoudimos Lines
 • Aigaion Pelagos
 • Alpha Ferries Shipping Co
 • Blue Star Ferries
 • Cyclades Fast Ferries
 • Dodekanissos Seaways
 • G.A Ferries
 • Golden Star Ferries
 • Hellas Speed cat
 • Hellenic Seaways
 • Ionian Ferries
 • Kallisti Ferries
 • LANE Lines
 • Minoan Lines
 • NEL Lines
 • Sea Jets
 • Strintzis Ferries
 • Superfast Ferries
 • Ventouris Ferries
 • Ventouris Sea Lines
 • Zante Ferries
 
 
©2024 SEATICKETS HOLIDAYS - All rights reserved.
EOT # 0206E60000563201
created & hosted by
vistoweb